Daňový poradce online

Daňový poradce online - Komora do seznamu zapíše tuzemskou fyzickou osobu, která    je způsobilá k právním úkonům,
    je bezúhonná,
    získala vysokoškolské vzdělání druhého stupně ekonomického zaměření nebo právnického zaměření na vysoké škole v ČR nebo má uznaný doklad o vysokoškolském vzdělání druhého stupně ekonomického zaměření nebo právnického zaměření vydaný zahraniční vysokou školou a prováděla nejméně pět let ekonomickou praxi nebo právnickou praxi nebo vykonávala nejméně tři roky činnost asistenta daňového poradce,
    složila odbornou zkoušku,
    složila do rukou prezidenta SKDP slib. Způsobilost k právním úkonům vzniká v plném rozsahu zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením 18. roku věku. Před dosažením tohoto věku se nabývá uzavřením manželství.Na výkon daňového poradenství v ČR se vyžaduje příslušné vzdělání a splnění dalších podmínek, mj získání odborné praxe.SKDP zapíše do seznamu daňových poradců a vydá její osvědčení na výkon daňového poradenství FO, která je státním příslušníkem členského státu EU nebo členského státu EHP (dále jen "členský stát") a má v úmyslu poskytovat daňové poradenství v ČR, a která    má uznanou odbornou kvalifikaci a pro tento účel požádá SKDP o uznání odborné kvalifikace,
    prokázala, že je oprávněna poskytovat daňové poradenství v členském státě. Daňové poradenství může poskytovat i právnická osoba (dále jen "PO"), pokud je zapsána v Obchodním rejstříku ČR av seznamu vedeném SKDP. PO musí být bezúhonná a mít v předmětu činnosti zapsán výkon daňového poradenství. SKDP zapíše do seznamu PO, v níž mají daňoví poradci zapsaní v seznamu účast na kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nejméně 50%. Fyzické osoby, které jejím jménem poskytují daňové poradenství musí mít oprávnění k výkonu daňového poradenství.

želva suchozemská

Prodej mláďat

mláďata momentálně nejsou k dispozici

Blog / Novinky